STRATEGII

STRATEGII

APL – ONG - IMM

Elaborăm în mod participativ planuri de dezvoltare strategică locală și/sau planuri de marketing pentru administrații publice locale (comune, orașe, județe, grupuri de acțiune locală GAL LEADER, asociații de dezvoltare intercomunitară - ADI), planuri de dezvoltare instituțională sau organizațională pentru instituții publice sau organizații neguvernamentale, respectiv planuri de afacere pentru companii. 

 

ARGUMENT PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI

Cum defineşte Agenda Setting planificarea strategică?
De ce este nevoie de planificare strategică locală şi care vor fi beneficiile în urma derulării acestui proces?
Principiile de lucru Agenda Setting pe parcursul elaborării strategiei:

METODOLOGIA PROPUSĂ (ETAPE DE URMAT)

Principalele activităţi
Structura documentului de strategie

REFERINȚE STRATEGII

REFERINȚE STUDII ȘI CERCETĂRI

 

ARGUMENT PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI

Cum defineşte Agenda Setting planificarea strategică?

Într-o exprimare concisă, am putea spune că planificarea strategică este viitorul gândit în prezent, ținând cont de caracteristicile interne și mediul înconjurător al unei localități. Planificarea strategică este un proces prin care se stabilește unde este, încotro vrea să se îndrepte pe viitor și cum va reuși acest lucru o localitate, ținând cont de părerea membrilor și a factorilor interesați. 


De ce este nevoie de planificare strategică locală ? Care vor fi beneficiile în urma derulării acestui proces?
- Este un punct de plecare indispensabil pentru atragerea de fonduri pentru instituțiile publice (fonduri guvernamentale, fonduri europene, etc.).
- Oferă un cadru şi o direcţie de dezvoltare bine definită a localităţii, asigurând continuitatea iniţiativelor întreprinse.
- Oferă o viziune şi un scop comun, împărtăşit de membrii şi factorii interesaţi din localitate.
- Creşte abilitatea comunităţii de a exploata resursele şi oportunităţile existente.
- Oferă o imagine completă asupra situaţiei principalelor domenii de interes pentru APL (de ex. economie, mediu, infrastructură, social şi a modalităţilor de îmbunătăţire). 
- Oferă un ghid de urmărit pentru APL, care detaliază priorităţi dar şi mijloace de folosit pentru îmbunătăţirea vieţii în comunitate.

Principiile de lucru Agenda Setting pe parcursul elaborării strategiei:
• Participare. Pe toată durata serviciului factorii locali interesaţi vor fi consultaţi şi implicaţi în elaborarea strategiei.
• Transfer de cunoştinţe. Dincolo de documentele strategice care se vor elabora, echipa Agenda Setting va pune accent pe înţelegerea etapelor parcurse, pe transferul de cunoştinţe, pe formarea de competențe de gândire strategică pentru membrii comunității, pentru a asigura implementarea ulterioară a strategiei elaborate.
• Comunicare. Agenda Setting va colabora activ pe toată durata de implementare a serviciului cu reprezentanţii localităţii pentru a se asigura că sunt întrunite toate nevoile şi aşteptările acestuia referitor la serviciul prestat.

• Abordare integrată. În elaborarea strategiei se va ţine cont atât de documentele de programare la nivel naţional, cât şi de cele de la nivel judeţean sau/şi microregional

• Sustenabilitate. Promovăm acţiuni şi dezbateri care să ducă la o strategie realistă, care va putea fi aplicată şi implementată pentru dezvoltarea localităţii.

 

METODOLOGIA PROPUSĂ (ETAPE DE URMAT)

Principalele activităţi
1. Înfiinţarea şi coordonarea unui Comitet de Conducere al procesului de planificare strategică, alcătuit din 2 reprezentanţi ai Agenda Setting şi doi reprezentanţi ai autorităţii contractante
2. Analiza documentelor de programare pentru perioada 2014-2020: Planul Naţional de Dezvoltare al României 2014-2020, Programul Naţional de Reformă – versiunea actualizată, Strategia de Dezvoltare Rurală a României 2014-2020, Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020, programele operaţionale 2014-2020: Programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
Echipa de conducere şi experţii cheie vor avea rolul principal de documentare.
3. Culegerea datelor din UAT, pentru a putea avea o imagine de ansamblu asupra resurselor comunităţii. Această activitate se realizează în două etape:
- Analiza datelor secundare – date culese din statistici, evidențe baze de date locale existente
- Realizarea unui studiu socio-economic la nivelul UAT, pentru analiza dinamicii demografice, sociale, economice, culturale, etc. a comunității, prin chestionare, interviuri.
4. Desfăşurarea mai multor întâlniri de lucru participative, cu implicarea actorilor locali în cadrul cărora:
- se vor prezenta informaţii relevante despre documentele de programare,
- se va realiza analiza SWOT a fiecărui domeniu,
- se vor lista posibilele direcţii de dezvoltare,
- se vor prioritiza direcţiile de dezvoltare,
- se va elabora portofoliul de proiecte.
La aceste întâlniri persoanele cheie din localitate (consilierii locali, angajaţii primăriei, conducătorii principalelor instituţii din localitate – directori de şcoală, preoţi, reprezentanţi ai agenţilor economici) vor fi invitate nominal, în numele Primăriei şi al firmei Agenda Setting.
5. Consultarea documentului de către comunitate.
Informaţiile obţinute în urma analizei datelor, consultării experţilor de domenii, respectiv atelierelor de lucru se vor structura și redacta în format scris. După elaborarea primei variante a documentului de strategie, acesta se va supune consultării comunităţii.
În urma propunerilor şi observaţiilor făcute de către consiliul local, se vor face completări şi finisări ale documentului de strategie.
6.Finalizarea şi predarea documentului.
Ca ultimă activitate, documentul va fi editat în format PDF (se va face designul de text, se vor insera poze din timpul procesului, etc.) şi predat Autorității Contractante.


Structura documentului de strategie
Luând în considerare cele de mai sus, propunem următoarea structură a documentului final de strategie. Această structură se va putea discuta ulterior cu reprezentanţii clientului:
1. Introducere
1.1 Cuvânt înainte
1.2 Lista persoanelor implicate în elaborarea strategiei
1.3 Metodologia de lucru urmată
2 Analiza socio-economică
2.1 Cadrul natural (aşezare geografică, relief, climă, vegetaţie, soluri, etc.)
2.2 Populaţia (structura populaţiei pe vârste, pe etnie, pe religie, tendinţe
      demografice, resurse umane – structura ocupaţiei, şcolarizare)
2.3 Activităţi economice (agricultură, industrie, servicii, turism, agenţi economici)
2.4 Infrastructura (reţea de drumuri, apă, electricitate, telecomunicaţii, surse de
      încălzire, parametri şi descrierea acestora)
2.5 Educaţie, cultură şi tineret (efectiv de elevi, evoluţii ale populaţiei şcolare,   
      activităţi culturale, resurse culturale)
2.6 Social şi sănătate (cazuri sociale, categorii de populaţii defavorizate, servicii
      sociale, incidenţa bolilor)
2.7 Mediu (Descrierea şi analiza mediului)
3.  Analiza SWOT, pe domenii
3.1 Economie şi agricultură (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, amenininţări)
3.2 Populaţie şi resurse umane (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninințări)
3.3 Infrastructură (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, amenininţări)
3.4 Educaţie, cultură şi tineret (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninințări)
3.5 Social şi sănătate (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, amenininţări)
3.6 Administraţia publică locală (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, amenințări)
3.7 Mediu (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
4. Viziune şi obiective strategice
4.1 Viziune strategică până în 2020
4.2 Obiective strategice
4.3 Măsuri de intervenţie
5. Portofoliul de proiecte
5.1 Planificarea implementării proiectelor în timp
5.2 Planificarea implementării proiectelor în funcţie de buget
6. Analize şi previziuni financiare
6.1 Analiza bugetului localităţii
6.2 Previziuni financiare

 

REFERINȚE STRATEGII

- (2014) Strategia de Vizitare pentru Ariile Naturale Protejate Bazinul Fizeşului
- (2013) Strategia de Marketing Regională a judeţului Satu Mare
- (2012) Dezvoltare organizaţională pentru Cluburile Rotary din Satu Mare (România), Roznava (Slovacia), Asociaţia organizaţiilor Civile „Consiliul Civil Ujgorod” (Ucraina)  
- (2011) Strategia de Dezvoltare locală a oraşului Livada pentru perioada 2011 – 2020
- (2011) Strategia comună a organizaţiilor de Cruce Roşie din judeţele Satu Mare, România şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ungaria
- (2011) Strategia comună pentru perioada 2011-2020 a organizaţiilor Ópályiak Baráti Köre Egyesület (Ungaria), Primăria comunei Jánok (Slovacia), Primăria comunei Nevetlenfalu (Ucraina), Asociaţia Comunitară Crasna Domăneşti (România) şi Asociaţia HID (România)
- (2009) Strategia de Dezvoltare a Microregiunii Valea Someşului pentru perioada 2009 – 2013
- (2008) Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Municipiului Sighişoara pentru perioada 2008-2013

 

REFERINȚE, STUDII ȘI CERCETĂRI

- (2014) Moştenire turistică în Mica Europă. Studiu preliminar al turismului de moştenire în Judeţul Satu Mare
- (2013) Studiu sociologic privind cunoaşterea ariilor protejate Făgetul Clujului – Valea Morii, Poienile de la Sard, Someşul Mic
- (2013) Oportunităţi pentru cooperarea în agricultură în regiunea transfrontalieră. Studiu de caz: Parteneriatul Csengersima, Ungaria – Culciu, România
- (2013) Studiu privind nevoia de infrastructură turistică de cazare în zona Turda
- (2013, 2012, 2011) Studiu sociologic privind cunoaşterea Ariei Protejate „Râul Tur”
- (2010) Studiu privind nevoile copiilor defavorizaţi şi ale cadrelor didactice; oferta de servicii în domeniul educaţiei la nivelul oraşului Săcueni
- (2009) Sondaj de opinie publică privind satisfacţia clienţilor din oraşele Satu Mare, Carei şi Tăşnad faţă de serviciile Apaserv